Jak odwołać się od negatywnej decyzji ZUS dot. świadczenia postojowego lub zwolnienia ze składek?

W związku z trwającą epidemią koronawirusa rząd w tzw. „tarczy antykryzysowej” przygotował pakiet rozwiązań, które mają na celu ochronić obywateli przed kryzysem oraz zapewnić im wsparcie finansowe. Między innymi są to: świadczenie postojowe oraz zwolnienie z opłacania składek ZUS. Obie formy pomocy są przyznawane na wniosek podmiotu zainteresowanego. Większość osób otrzymała już pozytywne decyzje w tym zakresie, jednak są również osoby, które albo nie otrzymały jeszcze żadnej decyzji albo spotkały się z odmową przyznania pomocy.

Co w takiej sytuacji zrobić? Czy mamy prawo odwołać się od decyzji, która według nas jest niesłuszna? Oczywiście istnieje taka możliwość. Należy jednak zwrócić uwagę, że w zależności od tego, czego decyzja dotyczy – będziemy mieć do czynienia z różnymi środkami odwoławczymi, o czym dowiecie się czytając ten artykuł

ŚWIADCZENIE POSTOJOWE

Od decyzji o odmowie prawa do świadczenia postojowego przysługuje odwołanie do właściwego sądu w terminie i według zasad określonych w przepisach ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1460, z późn. zm.10) ) dla postępowań w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych.

W jakim terminie należy złożyć odwołanie?

Odwołanie należy złożyć w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji ZUS. Termin miesięczny kończy się z upływem dnia, który nazwą lub datą odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było – w ostatnim dniu tego miesiąca. Oznacza to, że jeśli decyzja zostanie dostarczona przykładowo 25 czerwca 2020 r., wówczas termin na złożenie odwołania mija 25 lipca 2020 r.

Gdzie należy złożyć odwołanie?

Odwołanie wnosi się na piśmie do jednostki organizacyjnej Zakładu, która wydała decyzję. Jednak jako adresata należy wskazać właściwy sąd.

Zakład ubezpieczeń społecznych przekazuje niezwłocznie odwołanie wraz z aktami sprawy do sądu. Organ ten, jeżeli uzna odwołanie w całości za słuszne, może zmienić lub uchylić zaskarżoną decyzję lub orzeczenie. W tym przypadku odwołaniu nie nadaje się dalszego biegu.

Jeżeli odwołanie nie zostanie w całości lub w części uwzględnione, ZUS przekazuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia wniesienia odwołania, sprawę do sądu wraz z uzasadnieniem.

Co powinno zawierać odwołanie?

Odwołanie powinno zawierać:

 • wskazanie osoby od której pochodzi, czyli nasze imię i nazwisko lub nazwę osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej;
 • wskazanie adresu tej osoby;
 • oznaczenie zaskarżonej decyzji lub orzeczenia;
 • zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz wniosków i ich uzasadnienie;
 • podpis osoby odwołującej się.

ZWOLNIENIE ZE SKŁADEK ZUS

Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy

Od decyzji o odmowie zwolnienia z obowiązku opłacania należności z tytułu składek, płatnikowi składek przysługuje prawo do wniesienia wniosku do Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Gdzie należy złożyć wniosek?

Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy należy złożyć do właściwego Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, który wydał decyzję.

W jakim terminie należy złożyć wniosek?

Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy należy złożyć w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Jak sporządzić wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy?

Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy nie wymaga szczegółowego uzasadnienia. Wystarczy, jeżeli we wniosku znajdzie się:

 • wskazanie osoby od której pochodzi, czyli nasze imię i nazwisko lub nazwę osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej;
 • wskazanie adresu tej osoby;
 • oznaczenie zaskarżonej decyzji;
 • zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz wniosków i ich uzasadnienie;
 • podpis osoby odwołującej się.

Skarga do WSA

Jeżeli wnioskodawca nie chce skorzystać z prawa do zwrócenia się z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, może wnieść skargę do właściwego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego za pośrednictwem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, który wydał decyzję.

Gdzie należy złożyć skargę?

Skargę należy złożyć na piśmie osobiście w Oddziale (Inspektoracie) ZUS lub wysłać pocztą. Na skardze należy jednak zaznaczyć, że jest ona adresowana do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego za pośrednictwem ZUS-u.

W jakim terminie należy złożyć skargę?

Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego należy złożyć w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji.

Co powinna zawierać skarga?

W skardze należy wskazać:

 • decyzję, od której wnosi się skargę;
 • oznaczenie sądu, do którego jest skierowane, imię i nazwisko lub nazwę stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników;
 • oznaczenie rodzaju pisma;
 • organ, który wydał zaskarżoną decyzję;
 • w jaki sposób decyzja narusza prawo lub interes prawny adresata decyzji;
 • własnoręczny podpis lub podpis osoby uprawnionej do reprezentowania adresata decyzji.

W tym przypadku warto rozważyć wniesienie skargi do WSA zamiast składać wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy. Pamiętajmy bowiem, że składając wniosek – w dalszym ciągu będzie on rozpatrywany przez ten sam organ, w związku z czym wątpliwe jest by podjął on inną decyzję. Tymczasem skarga do WSA zostanie rozpatrzona przez niezależny sąd, który nie brał udziału w postępowaniu.

 

Jeśli potrzebujesz pomocy w przygotowaniu środka odwoławczego zapraszam do kontaktu z kancelarią -> formularz -> dane kontaktowe

Kancelaria świadczy usługi w zakresie stałej obsługi prawnej przedsiębiorców.

Ogólną ofertę skierowaną dla firm znajdziesz tutaj. Natomiast w celu przedstawienia spersonalizowanej oferty zachęcam do spotkania lub kontaktu z kancelarią.

Jeśli jesteś zainteresowany innymi artykułami i chcesz być na bieżąco ze wszystkimi ciekawostkami prawniczymi, zapraszam do polubienia i obserwowania mojej strony na facebooku -> Kancelaria Adwokacka Magdalena Tybor.

Przeczytaj również:

ZUS podważa umowę o pracę i odmawia wypłaty świadczeń. Jak się bronić?

CZY DO PRZYZNANIA EMERYTURY POMOSTOWEJ KONIECZNE JEST WYKONYWANIE PRACY PO 31.12.2008 r.?

Spółka z o.o. stała się niewypłacalna? Odzyskaj należności od jej członków zarządu.