Oferta dla firm

Oferta stałej obsługi prawnej

Niniejsze informacje zawierają ramową ofertę stałej obsługi prawnej świadczonej przez Kancelarię Adwokacką Magdaleny Tybor-Źrebiec.

Umowa stałej obsługi prawnej zapewnia Klientowi najlepsze warunki korzystania z pomocy prawnej świadczonej przez Kancelarię. Jest to oferta skierowana przede wszystkim do indywidualnych Klientów prowadzących działalność gospodarczą, spółek prawa handlowego i innych podmiotów wymagających świadczenia pomocy prawnej w sposób ciągły.

ZAKRES WSPÓŁPRACY

Zakres współpracy objęty niniejszą ofertą obejmuje kompleksową obsługę prawną, w ramach której Klientowi zapewniane są:

 • udzielanie porad prawnych – w formie ustnej lub pisemnej, wedle wyboru Klienta;
 • sporządzanie kompleksowych opinii prawnych;
 • przygotowywanie, opiniowanie projektów umów, regulaminów, statutów, uchwał organów przedsiębiorstwa i jego aktów wewnętrznych;
 • udział w negocjacjach z partnerami handlowymi;
 • przygotowywanie i opiniowanie dokumentów rejestrowych KRS;
 • sporządzanie pism przedprocesowych, przygotowawczych i sądowych (odpowiedzi na pozew, wnioski dowodowe, wnioski o zabezpieczenie);
 • przygotowanie dokumentów przetargowych;
 • opracowywanie dokumentacji związanej z bezpieczeństwem danych osobowych
  i dostosowywanie działalności Klienta do wymogów RODO;
 • przygotowywanie i opiniowanie dokumentacji z zakresu spraw pracowniczych;

Kancelaria świadczy pomoc prawną z zakresu wielu różnych dziedzin prawa, w szczególności:

 • prawa cywilnego (prawa zobowiązań, prawa rzeczowego);
 • prawa spółek handlowych;
 • prawa gospodarczego, konsumenckiego i przedsiębiorców;
 • prawa własności intelektualnej;
 • prawa pracy;
 • prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego;
 • prawa administracyjnego;
 • prawa ochrony danych osobowych.

Sposób świadczenia stałej obsługi prawnej, jej zakres i warunki, uzgadniane są z Klientem indywidualnie w celu zapewnienia pełnej realizacji wymagań i oczekiwań Klienta. Szczegółowe warunki współpracy określone zostają w umowie zawartej między Klientem, a Kancelarią.

WYNAGRODZENIE

Wynagrodzenie (honorarium) Kancelarii za świadczenie stałej obsługi prawnej w ww. zakresie określone jest w sposób ryczałtowy. Wynagrodzenie może być ustalone z Klientem indywidualnie w innej formie (wynagrodzenie godzinowe, wynagrodzenie ryczałtowe bez limitu godzin i czynności).
W zależności od wyboru formy wynagrodzenia Klientowi przedstawiane mogą być miesięczne sprawozdania, obejmujące opis podjętych czynności i wyliczenie czasu pracy przeznaczonej na ich realizację.

Wynagrodzenie w formie ryczałtu (obejmuje kwoty netto):

 • 5 godz./mies. – ryczałt 900,00 zł + 200,00 zł za każdą kolejną godz. pracy;
 • 10 godz./mies. – ryczałt 1.500,00 zł + 180,00 zł za każdą kolejną godz. pracy;
 • 15 godz./mies. – ryczałt 2.250,00 zł + 180,00 zł za każdą kolejną godz. pracy;
 • 20 godz./mies. – ryczałt 3.000,00 zł + 180,00 zł za każdą kolejną godz. pracy;
 • 25 godz./mies. – ryczałt 3.500,00 zł + 160,00 zł za każdą kolejną godz. pracy;
 • 30 godz./mies. – ryczałt 4.000,00 zł + 150,00 zł za każdą kolejną godz. pracy;

Wskazane wyżej wynagrodzenie jest przykładowe. W celu doprecyzowania oferty, zarówno jeśli chodzi o liczbę godzin, jak również propozycję innej formy rozliczania  (wynagrodzenie godzinowe, wynagrodzenie ryczałtowe bez limitu godzin i czynności), zachęcamy do kontaktu z kancelarią.

DODATKOWY ZAKRES OBSŁUGI

Oprócz obsługi w ww. zakresie Kancelaria oferuje również dodatkowe usługi w postaci:

 • prowadzenia postępowań sądowych na każdym etapie – w sądach powszechnych, administracyjnych, Sądzie Najwyższym i Naczelnym Sądzie Administracyjnym;
 • prowadzenia postępowań administracyjnych przed właściwymi organami administracji publicznej;
 • prowadzenia postępowań egzekucyjnych, negocjacji z dłużnikami i wierzycielami;
 • pracy w siedzibie Klienta lub miejscu przez niego wskazanym w ustalonym zakresie czasowym.

Usługi te mogą być świadczone jednorazowo – w postaci pojedynczych zleceń, lub stanowić element stałej obsługi prawnej, według ustaleń poczynionych z Klientem.

KORZYŚCI STAŁEJ OBSŁUGI PRAWNEJ

Zawarcie umowy stałej obsługi prawnej zapewnia Klientowi szereg korzyści, między innymi:

 • pierwszeństwo w realizacji zleceń;
 • niższe koszty usług niż w przypadku zleceń jednorazowych;
 • stałe, niezmienne, znane Klientowi koszty obsługi prawnej;
 • łatwość kontaktu z prawnikiem;
 • powierzenie prowadzenia spraw prawnikowi znającym specyfikę działalności Klienta, warunki jego funkcjonowania i zorientowanemu w jego bieżących sprawach.

Wycena stałej obsługi prawnej





* Pola wymagane