Czy stać mnie na rozwód?

Podejmując decyzję o rozwodzie cywilnym strony muszą liczyć się z kosztami, które będą musiały ponieść wszczynając postępowanie sądowe. Jednak czy są one na tyle wysokie, że wyłącznie nieliczni mogą sobie pozwolić na rozwód? Ile kosztuje rozwód?

Wbrew powszechnemu przekonaniu, koszty te mogą okazać się stosunkowo niskie. Będą one uzależnione przede wszystkim od tego, czy małżonkowie są w stanie porozumieć się w pewnych kwestiach. Co więcej, w niektórych przypadkach strona może zostać całkowicie zwolniona z opłat, jednak będzie to dotyczyło wyłącznie osób znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, o czym niżej.

Składając pozew o rozwód należy uiścić od niego stosowną opłatę sądową. Wysokość opłaty oraz innych kosztów sądowych będzie zależeć przede wszystkim od tego, czego domagamy się we wnoszonym pozwie.

Podstawowa opłata sądowa wynosi 600,00 zł (dowód wpłaty musi być dołączony już do pozwu), ale UWAGA – jeśli małżonkowie rozstają się w zgodzie i rozwód zostanie  przeprowadzony bez orzekania o winie, sąd z urzędu zwróci połowę opłaty, a więc 300,00 zł. Niemniej jednak zwrot ten będzie zrealizowany dopiero po zakończeniu postępowania sądowego i uprawomocnieniu się wyroku. Należy pamiętać również, że w tej sytuacji wszystkie koszty dzielone są po połowie, co oznacza, że były małżonek jest zobowiązany do zwrotu kwoty w wysokości 150,00 zł. Natomiast w sytuacji uznania jednej ze stron za wyłącznie winną rozpadu małżeństwa, wtedy to ona będzie ponosić cały koszt opłaty sądowej.

Powyższe dotyczy wyłącznie rozstrzygnięć obligatoryjnych, które sąd ma obowiązek zawrzeć w wyroku kończącym postępowanie o rozwód, tj. rozstrzygnięć:

  • o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków i kontaktach rodziców z dzieckiem;
  • w jakiej wysokości każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka;
  • o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania rozwiedzionych małżonków przez czas wspólnego w nim zamieszkiwania.

Należy jednak pamiętać, że w jednym postępowaniu możemy składać dodatkowe wnioski, np. o alimenty na rzecz małżonka (nie dot. alimentów na rzecz dziecka, które są obligatoryjnym elementem wyroku), podział majątku, czy eksmisję.

W razie zasądzenia alimentów na rzecz małżonka w orzeczeniu kończącym postępowanie w instancji, pobiera się od małżonka zobowiązanego opłatę, która jest uzależniona od wysokości zasądzonych alimentów. Opłatę stałą ustalamy według wartości alimentów za okres jednego roku wynoszącej:

1) do 500 złotych – opłata w kwocie 30 złotych;

2) ponad 500 złotych do 1500 złotych – opłata w kwocie 100 złotych;

3) ponad 1500 złotych do 4000 złotych – opłata w kwocie 200 złotych;

4) ponad 4000 złotych do 7500 złotych – opłata w kwocie 400 złotych;

5) ponad 7500 złotych do 10 000 złotych – opłata w kwocie 500 złotych;

6) ponad 10 000 złotych do 15 000 złotych – opłata w kwocie 750 złotych;

7) ponad 15 000 złotych do 20 000 złotych – opłata w kwocie 1000 złotych.

Natomiast w sprawach, w których wartość alimentów za okres jednego roku przekracza kwotę 20 000 złotych, wtedy pobiera się od pozwu opłatę stosunkową wynoszącą 5% tej wartości, nie więcej jednak niż 200 000 złotych.

W razie nakazania eksmisji jednego z małżonków opłata stała wyniesie 200,00 zł.

Natomiast w przypadku podziału wspólnego majątku pobiera się opłatę w wysokości 1.000,00 zł, chyba że strony są zgodne co do podziału, wówczas koszt wyniesie 300,00 zł.

UWAGA! Przy wskazanych wyżej dodatkowych rozstrzygnięciach, sąd ustala opłaty dopiero w orzeczeniu kończącym postępowanie w instancji. Oznacza to, że wnosząc pozew powód wpłaca wyłącznie kwotę w wysokości 600,00 zł, a dopiero po zakończeniu postępowania określane są dodatkowe opłaty.

Poza wskazanymi opłatami strony mogą również ponosić dodatkowe koszty związane z zaliczkami np. na ewentualnych biegłych sądowych, przeprowadzenie wywiadu środowiskowego przez kuratora sądowego, pokrycie wydatków powiązanych z wnioskowaną czynnością (np. związane ze stawiennictwem świadków), uzyskanie opinii z OZSS (Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów). Niemniej jednak koszty te są uzależnione od charakteru danej sprawy i zazwyczaj będą ponoszone wyłącznie w sprawach, w których strony są skonfliktowane i próbują dowieźć swoich racji za pomocą różnych środków dowodowych.

Należy pamiętać, że ustawodawca wprowadził również instytucję zwolnienia od kosztów sądowych. Stanowi ona pomoc państwa dla osób, które ze względu na trudną sytuację materialną nie mogą ponieść kosztów sądowych bez uszczerbku utrzymania koniecznego siebie i rodziny. Pomoc ta dotyczy tylko osób, które z przyczyn obiektywnych i niezależnych od nich, nie mają środków na poniesienie tych kosztów i nie były w stanie ich zgromadzić decydując się na wniesienie i prowadzenie sprawy przed sądem.

W celu zwolnienia od kosztów sądowych strona powinna złożyć stosowny wniosek zawierający uzasadnienie dlaczego nie może uiścić opłaty sądowej bez uszczerbku dla koniecznego utrzymania siebie i rodziny, najlepiej poparty stosownymi dokumentami (np. pit, zaświadczenie z pracy, z pomocy społecznej, zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia itd.). Ponadto obligatoryjnym elementem wniosku jest oświadczenie obejmujące szczegółowe dane o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania osoby ubiegającej się o zwolnienie od kosztów. Oświadczenie to sporządza się według ustalonego wzoru, który możemy znaleźć na stronie internetowej właściwego sądu.

 

Jeśli potrzebujesz pomocy lub chcesz uzyskać więcej informacji, zapraszam do kontaktu z kancelarią -> formularz -> dane kontaktowe

Jeśli jesteś zainteresowany innymi artykułami i chcesz być na bieżąco ze wszystkimi ciekawostkami prawniczymi, zapraszam do polubienia i obserwowania mojej strony na facebooku -> Kancelaria Adwokacka Magdalena Tybor.

Przeczytaj również:

Czy separacja ma sens?

Rozwód z orzekaniem o winie czy bez?

…oraz że Cię nie opuszczę dopóki nasz kredyt hipoteczny nie zostanie spłacony.

Kiedy można podwyższyć, obniżyć lub uchylić alimenty?