Tarcza Finansowa 2.0 – najważniejsze informacje

W dniu dzisiejszym tj. 15 stycznia 2021 r. ruszył rządowy program dotyczący wsparcia finansowego Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w związku ze zwalczaniem skutków epidemii COVID-19 w Polsce w ramach rządowej Tarczy Finansowej 2.0. Poniżej znajdą Państwo najważniejsze informacje zawarte w Regulaminie ubiegania się o udział w przedmiotowym programie.

W jakim terminie można starać się o dofinansowanie?

Nabór wniosków o subwencję finansową rozpoczyna się w dniu 15 stycznia 2021 r. i będzie trwać do 28 lutego 2021 r.  Jeśli zostaną spełnione wszystkie warunki programu i beneficjent złoży prawidłowo wypełniony wniosek – wówczas środki pieniężne powinny pojawić się na jego koncie w ciągu kilku dni.

Procedura odwoławcza w ramach Programu będzie trwała od 1 lutego 2021 r. do 31 marca 2021 r., z możliwością przedłużenia tych terminów do 30 czerwca 2021 r.

Czy wszystkie firmy będą mogły ubiegać się o subwencję?

Niestety nie. Z subwencji przewidzianej w Tarczy Finansowej 2.0 będą mogły skorzystać wyłącznie określone branże, które musiały ograniczyć lub zawiesić działalność w związku z sytuacją epidemiologiczną związaną z COVID-19.

Czy przedsiębiorca, który już raz skorzystał z tarczy finansowej, może ubiegać się o dofinansowanie po raz drugi?

Tak, przedsiębiorca, który skorzystał z Tarczy Finansowej 1.0., może wnioskować o pomoc w ramach Tarczy Finansowej 2.0, ale z zastrzeżeniem limitów pomocy publicznej oraz limitów pomocy określonej w Regulaminie, a przyznanej w ramach obydwu Tarcz Finansowych.

W ramach Tarczy 2.0. maksymalna kwota finansowania dla Mikrofirm to 324 tys. zł, przy czym maksymalna kwota finansowania na pracownika nie może być wyższa niż 36 tys. zł.

Należy także pamiętać, iż suma finansowania z Tarczy Finansowej 1.0 i Tarczy Finansowej 2.0 nie może być wyższa niż 72 tys. zł na jednego pracownika.

Maksymalna kwota finansowania dla MŚP z Tarczy Finansowej 2.0 nie może przekroczyć 3,5 mln zł z zastrzeżeniem, że wysokość pomocy na jednego pracownika nie może przekroczyć 72 tys. zł, a maksymalna kwota finansowania z Tarczy Finansowej 1.0 i Tarczy Finansowej 2.0 nie może w sumie przekroczyć 144 tys. zł na jednego pracownika.

Stan zatrudnienia na potrzeby ustalenia powyższych limitów badany będzie na dzień 30 września 2020 r.

Gdzie należy składać wnioski o subwencję?

Nabór wniosków będzie realizowany za pośrednictwem bankowości elektronicznej – podobnie jak miało to miejsce w przypadku Tarczy 1.0. Nie jest natomiast konieczne, aby był to ten sam bank przez który wcześniej składano wniosek.

Czy konieczne jest złożenie pełnomocnictwa w momencie składania wniosku?

Wniosek musi zostać złożony przez osobę posiadającą umocowanie do reprezentowania beneficjenta. W momencie składania wniosku konieczne jest dołączenie potwierdzenia umocowania tej osoby. Potwierdzenie umocowania musi być załączone w formie elektronicznej w momencie wysyłania wniosku do PFR.

Jakie branże obejmie Tarcza Finansowa 2.0?

Z tarcza 2.0 mogą skorzystać podmioty, które na dzień 31 grudnia 2019 roku, na dzień 1 listopada 2020 r. oraz na dzień złożenia Wniosku, wykonywały działalność gospodarczą w jednym lub więcej poniżej wskazanych kodów PKD:

 • 17.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury
 • 18.12.Z Pozostałe drukowanie;
 • 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku;
 • 18.14.Z Introligatorstwo i podobne usługi;
 • 49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany
 • 47.71.Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
 • 47.76.Z Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
 • 47.81.Z Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach;
 • 47.82.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach;
 • 47.89.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach;
 • 56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering);
 • 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania;
 • 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania;
 •  56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne;
 • 56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne;
 •  56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna;
 • 56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów;
 •  59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów;
 • 73.11.Z Działalność agencji reklamowych;
 • 74.20.Z Działalność fotograficzna;
 • 77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego;
 • 79.11.A Działalność agentów turystycznych;
 • 79.12.Z Działalność organizatorów turystyki;
 •  79.11.B Działalność pośredników turystycznych;
 •  79.90.A Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych;
 • 79.90.B Działalność w zakresie informacji turystycznej;
 • 79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana;
 • 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;
 • 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych;
 • 85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej;
 •  85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;
 • 86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna;
 •  86.90.D Działalność paramedyczna;
 • 90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych- zespół muzyczny;
 •  90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych;
 •  90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych;
 •  91.02.Z Działalność muzeów;
 • 93.11.Z Działalność obiektów sportowych;
 • 93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej;
 • 93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem;
 •  93.21.Z Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki;
 • 93.29.A Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni;
 •  93.29.B Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana;
 • 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna;
 • 96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej;

Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać wsparcie Tarczy Finansowej PFR 2.0?

Warunki, jakie trzeba spełnić, aby otrzymać wsparcie z Tarczy Finansowej PFR 2.0 różnią się w zależności m.in. od wielkości firmy oraz poziomu spadku przychodów.

Mikrofirma (1-9 pracowników)

Mikrofirma, aby otrzymać subwencję musi m.in.:

 • być przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców;
 • być wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG);
 • zatrudniać na dzień 31 grudnia 2019 r., a w przypadku braku jakiegokolwiek pracownika na tę datę – na dzień 31 lipca 2020 r., co najmniej 1 pracownika, ale nie więcej niż 9 pracowników (definicja pracownika na potrzeby ustalenia statusu przedsiębiorcy);
 • nie posiadać zaległości w opłacaniu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne na 31 grudnia 2019 r. lub na 31 grudnia 2020 r. lub na dzień złożenia wniosku o subwencję;
 • prowadzić działalności gospodarczą 31 grudnia 2019 r. oraz w dniu składania wniosku o udzielenie subwencji finansowej (na datę złożenia wniosku przedsiębiorca nie może być w likwidacji, w upadłości lub restrukturyzacji);
 • prowadzić w trzech wymienionych w Programie datach, czyli 31 grudnia 2019 r., 1 listopada 2020 r. i w dniu składania wniosku o subwencję działalność gospodarczą w co najmniej jednej z branż określonych w Programie (wykonywanie działalności w jednym lub więcej ze wskazanych w Programie kodach PKD);
 • odnotować spadek obrotów gospodarczych o minimum 30% w jednym z dwóch okresów:

– od 1 kwietnia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. w porównaniu do okresu od 1 kwietnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. lub

– od 1 października 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. w porównaniu do okresu od 1 października 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.;

Jaką kwotę otrzyma przedsiębiorca?

Kwota subwencji dla mikrofirm to iloczyn liczby zatrudnionych na 30 września 2020 r. oraz kwoty bazowej subwencji. Wysokość tej kwoty zależy od poziomu spadku przychodów w okresie IV-XII lub X-XII 2020 r. w stosunku do analogicznego okresu w 2019 r.

UWAGA! Subwencja finansowa jest w całości bezzwrotna pod warunkiem łącznego spełnienia poniższych warunków:

 • utrzymanie działalności gospodarczej na dzień 31 grudnia 2021 r.,
 • utrzymanie średniego zatrudnienia w 2021 r. w porównaniu do 2020 r.

UWAGA! Tarcza 2.0 wprowadziła nowy sposób obliczania średniorocznego zatrudnienia, zgodnie z którym zostaje ono obliczone zgodnie z następującym wzorem:

-gdzie m1 do m12 – odpowiada liczbie Osób Zatrudnionych na ostatni dzień każdego miesiąca kalendarzowego.

 

UWAGA! Kolejna nowość w tarczy 2.0 to zmiana warunku utrzymania średniorocznego zatrudnienia. Chodzi o zmianę podstawy zatrudnienia ze stosunku pracy na stosunek cywilnoprawny (umowa zlecenie, umowa o dzieło) – jest ona dopuszczalna wyłącznie w zakresie 30% osób zatrudnionych, na które udzielona została Subwencja Finansowa.

Małe i średnie firmy (10-249 pracowników)

MŚP, aby otrzymać subwencję musi m.in.:

 • być przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców;
 • być wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG);
 • zatrudniać na dzień 31 grudnia 2019 r., a w przypadku braku jakiegokolwiek pracownika na tę datę – na dzień 31 lipca 2020 r., co najmniej 1 pracownika, ale nie więcej niż 249 pracowników (definicja pracownika na potrzeby ustalenia statusu przedsiębiorcy);
 • nie posiadać zaległości w opłacaniu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne na 31 grudnia 2019 r. lub na 31 grudnia 2020 r. lub na dzień złożenia wniosku o subwencję;
 • prowadzić działalności gospodarczą 31 grudnia 2019 r. oraz w dniu składania wniosku o udzielenie subwencji finansowej (na datę złożenia wniosku przedsiębiorca nie może być w likwidacji, w upadłości lub restrukturyzacji);
 • prowadzić w trzech wymienionych w Programie datach, czyli 31 grudnia 2019 r., 1 listopada 2020 r. i w dniu składania wniosku o subwencję działalność gospodarczą w co najmniej jednej z branż określonych w Programie (wykonywanie działalności w jednym lub więcej ze wskazanych w Programie kodach PKD);
 • odnotować spadek obrotów gospodarczych o minimum 30% w jednym z dwóch okresów:

-od 1 kwietnia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. w porównaniu do okresu od 1 kwietnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. lub

-od 1 października 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. w porównaniu do okresu od 1 października 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.;

 • odnotować spadek obrotów gospodarczych o minimum 30% w okresie kwalifikowanym trwającym (pokrycie Kosztów Stałych będzie możliwe za okres, w którym przedsiębiorca odnotował co najmniej 30% spadek obrotów gospodarczych):

-od 1 listopada 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. w porównaniu do okresu od 1 listopada 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. (spadek obrotów gospodarczych w oparciu o dane rzeczywiste) lub

-od 1 stycznia 2021 r. do 31 marca 2021 r. w porównaniu do okresu od 1 stycznia 2019 r. do 31 marca 2019 r. (spadek obrotów gospodarczych w oparciu o predykcję, a w przypadku składania wniosku w chwili posiadania danych rzeczywistych – w oparciu o dane rzeczywiste);

 • wykazać Koszty Stałe w okresie kwalifikowanym, o którym mowa powyżej;

Jaką kwotę otrzyma mały i średni przedsiębiorca?

W celu wyliczenia kwoty Subwencji Finansowej dla MŚP, konieczne jest wykazanie przez MŚP:

a) wysokości Kosztów Stałych, przy czym Koszty Stałe:

 • za okres od dnia 1 listopada 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. zostaną wykazane w oparciu o rzeczywiste dane wynikające z dokumentów księgowych lub rachunkowych MŚP; lub
 • za okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 marca 2021 r. zostaną wykazane w oparciu o predykcję dokonaną przez MŚP wedle swojej najlepszej wiedzy jednakże w sytuacji, gdy w chwili składania Wniosku dostępne są dane rzeczywiste wynikające z dokumentów księgowych lub rachunkowych MŚP za część tego okresu, MŚP zobowiązane jest wykazać wysokość Kosztów Stałych za część tego okresu w oparciu o dane rzeczywiste; oraz

b) wielkości spadku Przychodów w okresie:

 • od dnia 1 listopada 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. w porównaniu do okresu trwającego od 1 listopada 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r., przy czym MŚP zobowiązane jest wykazać wielkość spadku Przychodów za ten okres w oparciu o dane rzeczywiste; lub
 • od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 marca 2021 r. w porównaniu do okresu trwającego od 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 marca 2019 r., przy czym MŚP zobowiązane jest wykazać wielkość spadku Przychodów za ten okres w oparciu o predykcję dokonaną przez MŚP wedle swojej najlepszej wiedzy jednakże w sytuacji, gdy w chwili składania Wniosku dostępne są dane rzeczywiste za część tego okresu, MŚP zobowiązane jest wykazać wielkość spadku Przychodów w oparciu o dane rzeczywiste.

MŚP uprawnione jest do Subwencji Finansowej w sytuacji, gdy wielkość spadku Przychodów za okresy wskazane wyżej jest większa lub równa 30%.

Kwota Subwencji Finansowej, którą może uzyskać MŚP, nie może być w żadnym przypadku wyższa niż:

a) 70% Kosztów Stałych wykazanych przez MŚP za okresy wskazane wyżej;

b) 72.000 zł na Osobę Zatrudnioną według stanu na dzień 30 września 2020 r. w sytuacji, gdy MŚP nie otrzymało wsparcia w ramach Programu 1.0;

c) 144.000 zł na Osobę Zatrudnioną według stanu na dzień 30 września 2020 r. w sytuacji, gdy MŚP otrzymało wsparcie w ramach Programu 1.0 – podana kwota stanowi łączne wsparcie uzyskane na Osobę Zatrudnioną w ramach Programu 2.0 i Programu 1.0; oraz

d) 3.500.000 zł

Czy trzeba będzie zwrócić część subwencji?

Otrzymana przez MŚP Subwencja Finansowa podlega całkowitemu umorzeniu pod warunkiem łącznego spełnienia poniższych warunków:

 1. utrzymania przez MŚP działalności gospodarczej na dzień 31 grudnia 2021 r., rozumianego jako nieprzerwane prowadzenie działalności gospodarczej w okresie od dnia złożenia Wniosku do dnia 31 grudnia 2021 r., przy czym w okresie od dnia złożenia Wniosku do dnia 31 grudnia 2021 r. wobec Beneficjenta nie może rozpocząć się proces likwidacji, upadłości lub restrukturyzacji;
 2. rozliczenia przez MŚP nadwyżki otrzymanej Subwencji Finansowej w terminie po 31 października 2021 r. jednakże nie później niż do 31 stycznia 2022 r.; oraz
 3. Koszty Stałe oraz wysokość Przychodów wskazane we Wniosku przez MŚP, będące podstawą wyliczenia kwoty Subwencji Finansowej, zostały podane zgodnie z rzeczywistym stanem.

UWAGA! W terminie od dnia 30 października 2021 r. do dnia 31 stycznia 2022 r. MŚP zobowiązane jest rozliczyć otrzymaną Subwencję Finansową poprzez złożenie oświadczenia w przedmiocie rozliczenia Subwencji Finansowej.

Źródło: http://www.pfr.pl/tarcza

 

Jeśli potrzebujesz pomocy lub chcesz uzyskać więcej informacji, zapraszam do kontaktu z kancelarią -> formularz -> dane kontaktowe

Kancelaria świadczy usługi w zakresie stałej obsługi prawnej przedsiębiorców.

Ogólną ofertę skierowaną dla firm znajdziesz tutaj. Natomiast w celu przedstawienia spersonalizowanej oferty zachęcam do spotkania lub kontaktu z kancelarią.

Jeśli jesteś zainteresowany innymi artykułami i chcesz być na bieżąco ze wszystkimi ciekawostkami prawniczymi, zapraszam do polubienia i obserwowania mojej strony na facebooku -> Kancelaria Adwokacka Magdalena Tybor.

Przeczytaj również:

Spółka z o.o. stała się niewypłacalna? Odzyskaj należności od jej członków zarządu.

Jak odzyskać wpłaconą zaliczkę?

Czy komornik sądowy ma prawo zająć cały majątek dłużnika pozostawiając go „bez grosza przy duszy”?

Utraciłeś pracę i popadłeś w długi? Z pomocą może przyjść upadłość konsumencka.