CZY DO PRZYZNANIA EMERYTURY POMOSTOWEJ KONIECZNE JEST WYKONYWANIE PRACY PO 31.12.2008 r.?

Osoby ubiegające się o przyznanie emerytury pomostowej często mają problem w wykazaniu przed Zakładem Ubezpieczeń Społecznych wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze w wymaganym ustawowo okresie. Najczęstszym problemem jest nieposiadanie odpowiedniego świadectwa pracy lub brak świadczenia pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze po dniu 31 grudnia 2008 r. Jednak czy zawsze konieczne jest świadczenie pracy również po tym dniu, czy też istnieje możliwość otrzymania emerytury pomimo niewykonywania pracy w tym okresie?

Kogo dotyczy emerytura pomostowa?

Osoby, która urodziła się po 31 grudnia 1948 r. i spełniła łącznie następujące warunki:

  • osiągnęła wiek emerytalny – co najmniej 55 lat w przypadku kobiet i 60 lat w przypadku mężczyzn
  • udowodniła okresy składkowe i nieskładkowe– co najmniej 20 lat dla kobiet i  25 lat dla mężczyzn
  • przed 1 stycznia 1999 r. wykonywała prace w szczególnych warunkach (w szczególnym charakterze) wymienione w przepisach dotychczasowych lub prace w szczególnych warunkach (o szczególnym charakterze) wymienione w ustawie o emeryturach pomostowych
  • po 31 grudnia 2008 r. wykonywała prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze wymienione w ustawie o emeryturach pomostowych
  • udowodniła co najmniej 15 lat pracy w szczególnych warunkach lub
    o szczególnym charakterze wymienionych powyżej w podpunktach 3 lub 4
  • rozwiązała stosunek pracy

 UWAGA!

Bardzo częstym problem dla osób ubiegających się o emeryturę pomostową jest wykazanie pracy w szczególnych warunkach po dniu 31 grudnia 2008 r. Jednak czy jest to obligatoryjna przesłanka do przyznania emerytury? Otóż w przepisach ustawy o emeryturach pomostowych znajduje się zapis, który otwiera nam pewną furtkę umożliwiającą pominięcie tej przesłanki.

Zgodnie z art. 49 ustawy o emeryturach pomostowych, prawo do emerytury pomostowej przysługuje również osobie, która nie wykonywała po 31 grudnia 2008 r. pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, jeżeli na dzień 1 stycznia 2009 r. miała wymagany okres 15 lat pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze wymienionej w załącznikach do ustawy o emeryturach pomostowych oraz (przed 1 stycznia 2009 r. lub po 31 grudnia 2008r.) spełniła pozostałe warunki wymienione w pkt I ppkt 1, 2, 6 lub w odpowiednich podpunktach punktu II.

Co to w praktyce oznacza?

Oznacza to, że jeżeli wykonywałeś pracę, która na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy o emeryturze pomostowej została określona jako praca w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze przed dniem 31 grudnia 2008 r. przez okres co najmniej 15 lat, wówczas będziesz zwolniony z obowiązku świadczenia pracy po 31 grudnia 2008 r.

Przykładowo, jeśli świadcząc pracę na stanowisku kierowcy samochodu ciężarowego o dopuszczalnym ciężarze całkowitym powyżej 3,5 tony, nie kierowałeś pojazdami przewożącymi towary niebezpieczne, jak i pojazdami uprzywilejowanymi wówczas twoja praca – na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów – nie zostanie zakwalifikowana jako praca w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze i dlatego konieczne będzie zatrudnienie się na innym stanowisku po dniu 31 grudnia 2008 r., które zostało objęte aktualnym wykazem.

Natomiast jeśli pracowałeś, przykładowo, na stanowisku kierowcy autobusu, aktualnie również praca ta jest uznawana jako praca w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze i dzięki temu nie musisz szukać zatrudnienia po 31 grudnia 2008 r.

Zakłady Ubezpieczeń Społecznych niestety rzadko same rozpatrują spełnienie przesłanek do przyznania emerytury pomostowej na podstawie tego właśnie przepisu i dlatego sprawę ostatecznie musi rozstrzygnąć Sąd. W tym celu to Ty musisz zadbać o to, by w wyznaczonym terminie wnieść stosowne odwołanie do Sądu.

Co jeśli nie spełniam warunku pracy po 31 grudnia 2008 r., ani nie kwalifikuję się do zwolnienia mnie z tego obowiązku?

Jeśli jednak nie wykonywaliśmy pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze po dniu 31 grudnia 2008 r., ani też nie wykonywaliśmy pracy przed tą datą, która miałaby pokrycie w aktualnym wykazie prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, istnieje jeszcze możliwość podjęcia zatrudnienia na stanowisku, które spełniałoby te warunki. Co jest również istotne, przepisy prawa nie określają jaki minimalny okres należałoby wykonywać pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, co w praktyce oznacza, że można być zatrudnionym nawet przez jeden dzień! Należy jednak pamiętać, że praca ta musi być wykonywana w pełnym wymiarze czasu pracy.

Czy można się odwołać od decyzji ZUS-u?     

Od decyzji przysługuje odwołanie, które należy wnieść pisemnie lub ustnie do protokołu, za pośrednictwem jednostki organizacyjnej ZUS, która wydała decyzję, do sądu okręgowego – sądu pracy i ubezpieczeń społecznych, w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji.

Postępowanie odwoławcze jest wolne od opłat.

Jeśli potrzebujesz pomocy lub chcesz uzyskać więcej informacji, zapraszam do kontaktu z kancelarią -> formularz -> dane kontaktowe

Jeśli jesteś zainteresowany innymi artykułami i chcesz być na bieżąco ze wszystkimi ciekawostkami prawniczymi, zapraszam do polubienia i obserwowania mojej strony na facebooku -> Kancelaria Adwokacka Magdalena Tybor.

Przeczytaj również:

Jak odwołać się od negatywnej decyzji ZUS dot. świadczenia postojowego lub zwolnienia ze składek?

OPIEKA NAD OSOBĄ CHORĄ – CZY UBEZWŁASNOWOLNIENIE TO DOBRY POMYSŁ?