Przyjąłeś niesłusznie nałożony na Ciebie mandat? Uchyl go!

Wobec panującej epidemii koronawirusa wprowadzono  wiele zakazów ograniczających, które nie zawsze są oczywiste dla obywateli. Co więcej, ostatnie przypadki pokazują, że sama Policja gubi się w tym, co jest dozwolone, a czego zabraniają aktualne przepisy prawa.

W ostatnim czasie słyszy się o kolejnych absurdalnych mandatach, które Policja wystawia bez żadnej refleksji, jak np. brak rękawiczek ochronnych podczas przemieszczania się na ulicy. Jakkolwiek niektóre ograniczenia zostały wprost wskazane w akcie prawnym, co do których nie ma żadnych wątpliwości, tak codzienność pokazuje, że wiele sytuacji wciąż pozostaje dyskusyjnych – zwłaszcza jeśli chodzi o ograniczony zakres przemieszczania się i stosowanie wyjątku w przypadku załatwiania spraw niezbędnych do życia codziennego. Jest to bardzo ocenna przesłanka, na podstawie której każdy przypadek należy rozstrzygać indywidualnie. Jednak Policja często zapomina dokonać tej oceny i bez zastanowienia przyznaje mandaty. Ostatnio głośnym przypadkiem był mandat za zamianę opon z zimowych na letnie. Być może w niektórych okolicznościach zmiana opon nie wydaje się niezbędna jeśli właściciele pojazdów nie muszą w ogóle korzystać z samochodów. Jednak co w przypadku osób, które wykorzystują pojazd w celu dotarcia do miejsca pracy?  Zakaz przemieszczania się nie dotyczy przecież dojazdu do pracy, a zmiana opon w tym okresie może zapewnić większe bezpieczeństwo na drodze – o czym wspominali w swoim apelu do Policji – PZPO, PZPM i ZDS. Jakkolwiek większość zakazów należy uznać za słuszne – w końcu mają one na celu zapewnić nasze bezpieczeństwo – tak nie powinniśmy godzić się na bezmyślnie nakładane na nas kary, które nie mają żadnego oparcia w przepisach prawa.

Co zrobić w przypadku niezasadnego ukarania przez Policję?

Jeśli w momencie zatrzymania nie masz pewności, czy Policja ma prawo w danych okolicznościach wystawić Ci mandat, najlepszym rozwiązaniem będzie nieprzyjęcie go. Wówczas to Policja sama kieruje wniosek o ukaranie do Sądu, który rozstrzyga, czy doszło do popełnienia wykroczenia, czy też nie.

Jeżeli przyjmiesz mandat tj. złożysz podpis pod potwierdzeniem jego otrzymania – staje się on z tą chwilą prawomocny i podlega wykonaniu.

Ale UWAGA! Jeśli przyjąłeś mandat, nawet pomimo tego, że stał się on prawomocny, istnieje jeszcze możliwość złożenia wniosku o jego uchylenie. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia przewiduje nadzwyczajny środek zaskarżenia  – tj. uchylenie prawomocnego mandatu karnego na wniosek lub z urzędu. Jak uchylić mandat? Oto wskazówki:

 Kto może się odwołać?

  • każdy, kto dostał mandat i ma pewność, że dostał go niesłusznie;
  • jeśli osoba, która dostała mandat ma mniej niż 17 lat – rodzic lub opiekun prawny;
  • przedstawiciel ustawowy lub kurator osoby ubezwłasnowolnionej, która dostała mandat;
  • przedstawiciel służby (na przykład policji, straży granicznej), która wydała mandat niesłusznie – z urzędu;
  • przedstawiciel sądu, który dowiedział się, że przedstawiciel służby wystawił mandat niesłusznie – z urzędu.

W jakim terminie  i gdzie należy złożyć wniosek?

Wniosek o uchylenie mandatu należy złożyć do sądu rejonowego, który działa w miejscu, gdzie został nałożony mandat.

Uwaga! Na złożenie wniosku masz jedynie 7 dni od uprawomocnienia się mandatu (czyli od dnia przyjęcia mandatu). W celu zachowania tego terminu, wystarczy w ciągu 7 dni nadać pismo na poczcie listem poleconym.

W jakich sytuacjach zasadne jest uchylenie mandatu?

  • za działanie, które nie było wykroczeniem – na przykład, gdy Policja wystawiła mandat za brak rękawiczek ochronnych na ulicy (aktualnie żaden przepis prawa nie nakłada takiego obowiązku);
  • za działanie, za które może ukarać tylko sąd – na przykład grozi za to areszt, a nie mandat,
  • czyn popełniła osoba, która nie ukończyła 17 lat;
  • za działanie w obronie koniecznej lub obronie dobra chronionego prawem, jeśli niebezpieczeństwa nie można było uniknąć – na przykład naruszasz określone zakazy, by ratować czyjeś życie;
  • za działanie, które zostało spowodowane twoją chorobą psychiczną, upośledzeniem umysłowym lub innym zakłóceniem czynności psychicznych.

Ile kosztuje wniosek o uchylenie mandatu?

Przeprowadzenie postępowania w sądzie jest bezpłatne.

Pamiętajmy jednak, że wystąpienie do sądu z wnioskiem o uchylenie mandatu karnego nie zwalnia z obowiązku uiszczenia nałożonej tym mandatem grzywny.

Dopiero w postanowieniu uchylającym konkretny mandat karny sąd zobowiązuje podmiot, na rachunek którego pobrano grzywnę – do zwrotu ukaranemu całej kwoty.

 W jakiej wysokości może zostać nałożony mandat?

Wysokość mandatu nałożonego przez Policję może sięgać najwyżej do 500,00 zł, natomiast w przypadku popełnienia kilku wykroczeń – nawet do 1.000,00 zł.

Pamiętajmy jednak, że poza mandatem karnym, ustawodawca wprowadził dodatkowe uprawnienia dla Sanepidu, który za łamanie wprowadzonych obostrzeń ma możliwość nałożenia kary administracyjnej w wysokości do 30.000,00 zł. Kary te są nakładane zazwyczaj na podstawie ustaleń dokonanych przez Policję – czyli poza wręczeniem mandatu, Policja może zawiadomić Sanepid o konieczności nałożenia kary administracyjnej. W tym przypadku istnieje możliwość odwołania się do Wojewódzkiego Państwowego Inspektora Sanitarnego lub Ministra właściwego do spraw zdrowia, a następnie zaskarżenie decyzji do sądu administracyjnego, który bada jedynie legalność, a nie słuszność wydanego orzeczenia.

Jeśli potrzebujesz pomocy lub chcesz uzyskać więcej informacji, zapraszam do kontaktu z kancelarią -> formularz -> dane kontaktowe

Jeśli jesteś zainteresowany innymi artykułami i chcesz być na bieżąco ze wszystkimi ciekawostkami prawniczymi, zapraszam do polubienia i obserwowania mojej strony na facebooku -> Kancelaria Adwokacka Magdalena Tybor.

 

Przeczytaj również:

Jak odwołać się od kary nałożonej przez Sanepid?

Dlaczego sądy uchylają mandaty i kary administracyjne za brak maseczki?