Jak odwołać się od kary nałożonej przez Sanepid?

W ostatnim czasie pisałam o możliwości odmowy przyjęcia mandatu albo uchyleniu go w przypadku, gdy nie zgadzasz się z decyzją Policji i uważasz, że ukaranie jest niezasadne (zobacz). Jednak poza wręczeniem mandatu Policja może również zawiadomić Sanepid o nieprzestrzeganiu przez Ciebie obowiązków nałożonych w związku z epidemią koronawirusa. I tutaj zaczyna się większy problem, ponieważ kary administracyjne wynoszą od 5.000,00 zł aż do 30.000,00 zł!

Niestety wprowadzone ograniczenia w wielu przypadkach są niejasne, a Sanepid orzeka przeważnie na podstawie zawiadomienia Policji. Decyzja jest więc wydawana wyłącznie w oparciu o notatkę służbową funkcjonariusza, z pozbawieniem strony możliwości wypowiedzenia się w tej sprawie. Nieważne przy tym jest czy przyjąłeś mandat, czy nie – nawet jeśli zostałeś już ukarany karą grzywny, Policja ma prawo zawiadomić Sanepid, który nakłada na Ciebie dodatkową karę administracyjną. Co więcej, organ może uznać, że skoro przyjąłeś mandat to znaczy, że przyznałeś się do winy  i dokument ten stanowi niepodważalny dowód do wydania decyzji nakładającej na Ciebie obowiązek zapłaty kary pieniężnej.

Już na podstawie tak wydanej decyzji można stwierdzić naruszenie przez organ podstawowych zasad postępowania administracyjnego, jak np.  zapewnienie stronie czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Odrębną kwestią jest sama zasadność nałożenia kary oraz to czy w ogóle został naruszony przepis prawa – np. zostałeś ukarany za brak zakrywania twarzy w miejscu publicznym przed 16 kwietnia 2020 r. kiedy jeszcze nakaz ten nie obowiązywał. Co więcej, niektóre zakazy zostały wydane niezgodnie z prawem, na co zwracał uwagę również Rzecznik Praw Obywatelskich (zobacz).

Wątpliwa jest także zasadność nakładania przez Sanepid tak wysokich kar pieniężnych, które są niewspółmierne do popełnionego czynu. Zwróćmy bowiem uwagę, że w stanie klęski żywiołowej lub stanie wyjątkowym, za te same naruszenia zakazów poruszania się i gromadzenia maksymalny wymiar kary to 5.000,00 zł!

Jak więc „walczyć” z organem administracyjnym i podjąć próbę uchylenia się od konieczności zapłaty kary pieniężnej? Otóż ustawodawca przewidział możliwość odwołania się od decyzji administracyjnej, o czym niżej.

Do kogo należy złożyć odwołanie?

Jeśli decyzję wydał Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny wówczas odwołanie należy złożyć do właściwego Wojewódzkiego Państwowego Inspektora Sanitarnego. Pamiętaj jednak, że odwołanie wnoszone jest zawsze za pośrednictwem organu, który wydał decyzję i dopiero on przesyła dokumenty organowi wyższego stopnia, tj. Wojewódzkiemu Państwowemu Inspektorowi Sanitarnemu.

W jakim terminie należy wnieść odwołanie?

Odwołanie wnosimy w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Pamiętaj, że zachowanie terminu nie oznacza, iż dokument musi zostać fizycznie dostarczony w tym czasie do danego organu. Wystarczające jest nadanie go w ciągu tych 14 dni na poczcie. Ale uwaga – tylko na Poczcie Polskiej!

 Co powinno zawierać odwołanie?

Odwołanie powinno zawierać:

  • wskazanie osoby od której pochodzi, czyli nasze imię i nazwisko lub nazwę osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej;
  • wskazanie adresu tej osoby;
  • treść żądania (tj. o co wnosimy);
  • podpis osoby odwołującej się.

Odwołanie nie wymaga szczegółowego uzasadnienia. Wystarczy, jeżeli z odwołania wynika, że strona nie jest zadowolona z wydanej decyzji i wnosi o ponowne rozpatrzenie sprawy lub uchylenie decyzji. Niemniej jednak warto dopilnować, aby odwołanie zawierało konkretne zarzuty, do których organ będzie musiał się odnieść. Pamiętajmy również o wskazaniu, którą konkretnie decyzję zaskarżamy.

Jaki jest koszt odwołania?

Wniesienie odwołania od decyzji administracyjnej jest darmowe. Dopiero ewentualna skarga do sądu administracyjnego podlega stosownej opłacie.

Rozpatrzenie odwołania

Odwołanie od decyzji rozpatruje organ wyższego stopnia (Wojewódzki Państwowy Inspektor Sanitarny), który również wydaje decyzję. W praktyce często zdarza się, że niestety organ ten utrzymuje w mocy zaskarżone rozstrzygnięcie. Na szczęście ustawodawca przewidział kolejne środki zaskarżenia, którymi są: skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, a w razie kolejnej porażki – skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Jednak środki te są już bardziej sformalizowane i wymagają wskazania konkretnych naruszeń prawa, które należy ustalić w każdym indywidualnym przypadku.

Czy odwołanie wstrzyma wykonanie decyzji?

Decyzja o nałożeniu kary podlega natychmiastowemu wykonaniu. Oznacza to, że powinieneś zapłacić karę w ciągu 7 dni od dnia dostarczenia decyzji. Jeśli więc wskutek Twojego odwołania decyzja zostanie uchylona, wpłacone pieniądze będą podlegać zwrotowi.

Co mogę zrobić jeśli nie stać mnie na zapłatę kary pieniężnej?

Możesz złożyć wniosek do organu, który nałożył na Ciebie karę pieniężną o:

  • odroczenie terminu wykonania administracyjnej kary pieniężnej lub rozłożenie jej na raty;
  • odroczenie terminu wykonania zaległej administracyjnej kary pieniężnej lub rozłożenie jej na raty;
  • umorzenie administracyjnej kary pieniężnej w całości lub części
  • umorzenie odsetek za zwłokę w całości lub części.

Wniosek ten należy uzasadnić ważnym interesem publicznym lub ważnym interesem strony.

 

Jeśli potrzebujesz pomocy w przygotowaniu odwołania lub skargi zapraszam do kontaktu z kancelarią -> formularz -> dane kontaktowe

Kancelaria świadczy usługi w zakresie stałej obsługi prawnej przedsiębiorców.

Ogólną ofertę skierowaną dla firm znajdziesz tutaj. Natomiast w celu przedstawienia spersonalizowanej oferty zachęcam do spotkania lub kontaktu z kancelarią.

Jeśli jesteś zainteresowany innymi artykułami i chcesz być na bieżąco ze wszystkimi ciekawostkami prawniczymi, zapraszam do polubienia i obserwowania mojej strony na facebooku -> Kancelaria Adwokacka Magdalena Tybor.

Przeczytaj również:

Dlaczego sądy uchylają mandaty i kary administracyjne za brak maseczki?

Przyjąłeś niesłusznie nałożony na Ciebie mandat? Uchyl go!