JAK SPROSTOWAĆ BŁĘDY W AKCIE STANU CYWILNEGO?

Czasem zdarza się, że w akcie stanu cywilnego (akcie urodzenia, akcie małżeństwa, akcie zgonu) znajdziemy pewne nieprawidłowości, jak np. błąd w imieniu, nazwisku, błąd w dacie, błąd w nazwie miejscowości, itp. W takich sytuacjach przepisy prawa umożliwiają nam  sprostowanie wadliwego aktu.

Jakie błędy można sprostować?

Sprostowaniu podlegają oczywiste błędy pisarskie, czyli błędy pewne, bezsporne, niebudzące wątpliwości (niewłaściwe użycie zwrotu, przeinaczenie, ewidentnie mylna pisownia, niezamierzone opuszczenie jednego lub więcej wyrazów, błąd w tzw. literówce, błąd ortograficzny lub gramatyczny. Sprostowaniu podlegają także „dane niezgodne”, co wymaga ustalenia, które akty stanu cywilnego zawierają dane zgodne z prawą, a które dane nieodpowiadające prawdzie (Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 1 kwietnia 2021 r., sygn. II SA/Sz 1059/20).

Zazwyczaj są to błędy w pisowni imienia, nazwiska. Przykładowo zamiast nazwiska „Nowakowski” wpisano „Nowadowski”.

UWAGA! Kierownik urzędu stanu cywilnego może działać tylko w ograniczonym zakresie, ponieważ może dokonywać sprostowania wyłączne w oparciu o ściśle określone środki dowodowe.

Na podstawie jakich dokumentów kierownik USC może sprostować akt?

Kierownik USC może sprostować akt wyłącznie na podstawie akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego  (są to dokumenty, które były np. podstawą sporządzenia aktu) lub innych aktów stanu cywilnego, o ile stwierdzają one zdarzenie wcześniejsze i dotyczą tej samej osoby lub jej wstępnych  (np. rodziców, dziadków). Jest to więc ograniczony katalog dowodów.

Czy można sprostować akt w Polsce na podstawie zagranicznych dokumentów?

Tak, akty stanu cywilnego mogą zostać sprostowane również na podstawie zagranicznych dokumentów stanu cywilnego, jeżeli w państwie wystawienia jest on uznawany za dokument stanu cywilnego. Możliwe jest również sprostowanie na podstawie innego dokumentu zagranicznego potwierdzającego stan cywilny, wydanego w państwie, w którym nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego, jeżeli zawierają one dane, które podlegają sprostowaniu, stwierdzają zdarzenie wcześniejsze i dotyczą tej samej osoby lub jej wstępnych.

Jeżeli podstawą sprostowania będzie dokument zagraniczny, należy załączyć ten dokument wraz z jego urzędowym tłumaczeniem na język polski.

UWAGA! W przeciwieństwie do rejestracji aktu stanu cywilnego, Konsul nie pośredniczy w przyjmowaniu wniosków o uzupełnienie i sprostowanie treści aktu stanu cywilnego. Wniosek ten należy złożyć bezpośrednio do kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, który wydał akt.

Co w przypadku, gdy kierownik USC nie może sprostować aktu w związku z brakiem dokumentacji?

Jeśli kierownik USC nie może dokonać sprostowania na podstawie akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego lub innych aktów stanu cywilnego, wówczas konieczne będzie sprostowanie aktu przez sąd.

W sytuacji, gdy ustalenie prawidłowej treści aktu stanu cywilnego wymaga przeprowadzenia postępowania dowodowego oraz dokonania ustaleń faktycznych sprawa powinna zostać rozstrzygnięta w postępowaniu sądowym przed sądem powszechnym. W postępowaniu przed sądem katalog dowodów jest bowiem nieograniczony.

Kto może złożyć wniosek o sprostowanie aktu?

Wniosek o sprostowanie aktu stanu cywilnego może złożyć:

  • osoba, której ten akt dotyczy lub jej przedstawiciel ustawowy,
  • osoba mająca w tym interes prawny
  • prokurator

Jaki jest koszt sprostowania aktu stanu cywilnego?

Składając wniosek do kierownika USC koszt ten wynosi 39,00 zł.

W przypadku postępowania sądowego opłata ta jest wyższa i wynosi 100,00 zł.

Czy pełnomocnik może sprostować akt w moim imieniu?

Tak, istnieje możliwość upoważnienia profesjonalnego pełnomocnika do dokonania czynności związanych ze sprostowaniem aktu stanu cywilnego.

Nasza Kancelaria zajmuje się prowadzeniem spraw związanych ze sprostowaniem aktu (urodzenia, małżeństwa, zgonu), w tym również na podstawie zagranicznych dokumentów. Pomoc prawna obejmuje reprezentację zarówno przed kierownikiem USC, jak również w postępowaniu sądowym. Ponadto zajmujemy się rejestracją (transkrypcją) aktów zagranicznych, uzupełnieniem aktów stanu cywilnego, i in.

Jeśli potrzebujesz pomocy lub chcesz uzyskać więcej informacji, zapraszam do kontaktu z kancelarią -> formularz -> dane kontaktowe

Jeśli jesteś zainteresowany innymi artykułami i chcesz być na bieżąco ze wszystkimi ciekawostkami prawniczymi, zapraszam do polubienia i obserwowania mojej strony na facebooku -> Kancelaria Adwokacka Magdalena Tybor.

Przeczytaj również:

Rejestracja zagranicznego aktu stanu cywilnego w Polsce – Transkrypcja Aktu

Krewny zmarł za granicą – jak przeprowadzić postępowanie spadkowe?