TARCZA FINANSOWA PFR DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

W ostatnim wpisie omawiałam zagadnienia związane z tarczą finansową Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. wyłączenie dla mikrofirm,tj. przedsiębiorców zatrudniających od 1- 9 pracowników (klik). Niniejszy artykuł dotyczy natomiast wsparcia finansowanego skierowanego do małych i średnich przedsiębiorstw.

Od 29 kwietnia 2020 r. ruszył nabór wniosków o przedmiotowe wsparcie finansowe.

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O WSPARCIE FINANSOWE?

O wsparcie w ramach Programu może ubiegać się każdy podmiot, który spełnił jednocześnie następujące warunki:

1. jest przedsiębiorcą, tj. osobą fizyczną, prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, której przyznano zdolność prawną, wykonującą działalność gospodarczą, bądź wspólnikiem spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, który:
 • zatrudnia od 10 do 249 pracowników (nie uwzględniając osoby Beneficjenta będącego osobą fizyczną)
 • jego roczny obrót nie przekracza 50 mln EUR lub suma bilansowa nie przekracza 43 mln EUR; przy czym nie jest mikrofirmą lub nie jest beneficjentem Programu DP – małe i średnie przedsiębiorstwo („MŚP”).

JAK USTALIĆ LICZBĘ PRACOWNIKÓW?

Spełnienie kryteriów MŚP ustalane jest w oparciu o liczbę pracowników na dzień 31 grudnia 2019 r. Pracownikami są osoby związane z przedsiębiorcą stosunkiem pracy w przeliczeniu na pełne etaty, nie uwzględniając pracowników przebywających na urlopach macierzyńskich, urlopach na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopach ojcowskich, urlopach rodzicielskich i urlopach wychowawczych, a także zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego.

UWAGA! Sposób ustalania stanu zatrudnienia różni się w zależności od tego, czy ustalany jest na potrzeby: uznania przedsiębiorcy za MŚP (jak wyżej) albo ustalenia kwoty subwencji i badania przesłanek do umorzenia subwencji (o czym niżej). W tym przypadku nie uwzględniamy więc osób zatrudnionych na niepełny etat lub pracujących na podstawie umów cywilnoprawnych.

2. odnotowuje spadek obrotów gospodarczych (przychodów ze sprzedaży) o co najmniej 25%w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19.
3. na dzień składania wniosku prowadzi działalność gospodarczą, nie otworzył likwidacji na podstawie KSH oraz na dzień złożenia wniosku nie zostało wobec niego otwarte postępowanie upadłościowe na podstawie Ustawy Prawo upadłościowe albo postępowanie restrukturyzacyjne na podstawie Ustawy Prawo restrukturyzacyjne.

UWAGA! Do otwarcia postępowania likwidacyjnego dochodzi z chwilą podjęcia przez wspólników, zgromadzenie wspólników, walne zgromadzenie decyzji (uchwały) w przedmiocie rozwiązania spółki i otwarcia likwidacji. Natomiast przez otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego/upadłościowego rozumie się chwilę wydania przez sąd postanowienia o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego, postanowienia o zatwierdzeniu układu lub postanowienia o ogłoszeniu upadłości.

5. jest przedsiębiorcą, który:
 • posiada rezydencję podatkową na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
 • jest zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (działalność gospodarcza Beneficjenta została zarejestrowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w Krajowym Rejestrze Sądowym albo Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) oraz
 • którego główny beneficjent rzeczywisty (tj. beneficjent rzeczywisty w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 1 Ustawy AML wywierający największy decydujący wpływ na czynności lub działania podejmowane przez Beneficjenta spośród innych beneficjentów rzeczywistych) nie posiada rezydencji podatkowej w tzw. rajach podatkowych (tj. jurysdykcjach niechętnych współpracy w celach podatkowych w rozumieniu Konkluzji Rady ws. Rajów Podatkowych).

UWAGA! Przez rezydencję podatkową należy rozumieć posiadanie statusu rezydenta dla celów podatkowych, zgodnie z prawem właściwym dla co najmniej jednego państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W przypadku Polski – przez rezydencję podatkową na terytorium Polski należy rozumieć zasadniczo:

 • w przypadku osoby fizycznej– posiadanie na terytorium Polski centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub przebywanie na terytorium Polski dłużej niż 183 dni w roku podatkowym,
 • w przypadku podatnika podatku dochodowego od osób prawnych – posiadanie siedziby lub faktycznego zarządu na terytorium Polski – o ile odpowiednia umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania, której stroną jest Polska, nie stanowi inaczej.
4. prowadził działalność na dzień 31 grudnia 2019 r.;
5. który na dzień 31 grudnia 2019 r. lubna dzień złożenia wniosku nie zalegał z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne;

JAK USTALIĆ, CZY SPEŁNIASZ WARUNEK NIEZALEGANIA Z PŁATNOŚCIAMI?

 1. Firma nie zalega na dzień 31 grudnia 2019 r. i nie zalega na dzień złożenia wniosku ->Beneficjent spełnia warunek niezalegania
 2. Firma zalega na dzień 31 grudnia 2019 r., a nie zalega na dzień złożenia wniosku ->Beneficjent spełnia warunek niezalegania
 3. Firma nie zalega na dzień 31 grudnia 2019 r., a zalega na dzień złożenia wniosku ->Beneficjent spełnia warunek niezalegania
 4. Firma zalega na dzień 31 grudnia 2019 r. oraz zalega na dzień złożenia wniosku ->Beneficjent nie spełnia warunku niezalegania
6. nie prowadzi działalności w zakresie:
 • produktów lub usług, które mogą skutkować ograniczaniem bądź naruszaniem wolności indywidualnych lub/oraz praw człowieka;
 • działalności prowadzonej przez instytucje kredytowe, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, firmy inwestycyjne, instytucje pożyczkowe, zakłady ubezpieczeń, zakłady reasekuracji, fundusze emerytalne, fundusze inwestycyjne i inne przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania oraz podmioty zarządzające aktywami, dostawców usług płatniczych oraz inne instytucje finansowe, a także agencje ratingowe; lub
 • obszarów wątpliwych z powodów etyczno-moralnych.

Przedsiębiorcami są też spółdzielnie, stowarzyszenia, fundacje, jeżeli prowadzą działalność gospodarczą.

W JAKIEJ WYSOKOŚCI MOŻNA OTRZYMAĆ SUBWENCJĘ FINANSOWĄ?

Maksymalna kwota subwencji finansowej, jaką Beneficjenci będący MŚP mogą uzyskać w ramach Programu, obliczana jest oddzielnie dla każdego Beneficjenta i zależy bezpośrednio od czynników charakterystycznych dla konkretnego Beneficjenta – od skali spadku jego przychodów ze sprzedaży na skutek COVID-19 oraz poziomu przychodów osiągniętych przez niego w 2019 r.

Poprzez spadek przychodów ze sprzedaży należy rozumieć spadek obrotów gospodarczych (przychodów ze sprzedaży) u Beneficjenta w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19. Spadek ten jest więc nie tylko warunkiem wstępnym uzyskania subwencji – jego wysokość wpływa bowiem również na wysokość maksymalnej kwoty subwencji.

 • Jeżeli Beneficjent odnotował spadek, którego wysokość odpowiada progowi pierwszemu (spadek o co najmniej 25% i jednocześnie mniej niż 50%), wówczas maksymalna kwota subwencji stanowić będzie 4% przychodów osiągniętych przez tego Beneficjenta w 2019 r.
 • Jeżeli Beneficjent odnotował spadek, którego wysokość odpowiada progowi drugiemu (spadek o co najmniej 50% i jednocześnie mniej niż 75%), wówczas maksymalna kwota subwencji stanowić będzie 6% przychodów osiągniętych przez tego Beneficjenta w 2019 r.
 • Jeżeli Beneficjent odnotował spadek, którego wysokość odpowiada progowi trzeciemu (spadek o co najmniej 75% aż do 100%), wówczas maksymalna kwota subwencji stanowić będzie 8% przychodów osiągniętych przez tego Beneficjenta w 2019 r.

Z uwagi na obowiązujące progi unijne w zakresie dozwolonej pomocy państwa dla przedsiębiorców maksymalna kwota subwencji w żadnym razie nie może przekroczyć 3 500 000 złotych. Próg ten w każdym przypadku jest progiem maksymalnym. Jeżeli więc po obliczeniu spadku przychodów oraz odpowiedniego procenta przychodów osiągniętych przez danego Beneficjenta w 2019 r. z równania wyjdzie kwota większa niż 3 500 000 złotych, Beneficjent otrzyma subwencję w wysokości kwoty maksymalnej, tj. 3 500 000 złotych.

Szczegółowy sposób obliczeń wraz z przykładem średniego przychodu przedstawiony został w tabeli niżej.

JAK OBLICZYĆ SPADEK OBROTÓW?

Przez spadek obrotów gospodarczych (spadek przychodów ze sprzedaży) należy rozumieć spadek sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym obliczony jako:

 • stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego przypadającego po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do obrotów z poprzedniego miesiąca kalendarzowego lub
 • stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnego miesiąca po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznego miesiąca kalendarzowego roku poprzedniego.

CZY OTRZYMANE ŚRODKI PIENIĘŻNE TRZEBA BĘDZIE ZWRÓCIĆ?

Otrzymana przez Beneficjenta subwencja finansowa podlega zwrotowi na następujących zasadach:

1.100% – ZWROT CAŁEJ OTRZYMANEJ KWOTY NASTĄPI W PRZYPADKU:

 • zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej (w tym w razie zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej) przez Beneficjenta,
 • otwarcia likwidacji Beneficjenta (jeżeli dotyczy) lub
 • otwarcia postępowania upadłościowego/restrukturyzacyjnego w każdym czasie w ciągu 12 miesięcy od dnia przyznania subwencji;

2. Jeśli Beneficjent będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres 12 miesięcy od dnia przyznania subwencji, zwrotowi podlega kwota:

a) w wysokości 25% kwoty subwencji bezwarunkowo (a więc w każdym przypadku); oraz

b) w wysokości dodatkowo do 25% kwoty subwencji pomniejszonej o wykazaną przez Beneficjenta Programu skumulowaną stratę gotówkową na sprzedaży w okresie 12 miesięcy, licząc od pierwszego miesiąca, w którym Beneficjent odnotował stratę po 1 lutego 2020 r., lub od miesiąca, w którym udzielona została subwencja, rozumianej w zależności od formy działalności jako:

 • dla Beneficjentów prowadzących pełną rachunkowość gotówkową – odzwierciedloną w rachunku wyników stratę na sprzedaży netto z wyłączeniem w szczególności kosztów amortyzacji, rezerw i odpisów lub wyniku z przeszacowania lub sprzedaży aktywów;
 • dla Beneficjentów rozliczających się na podstawie księgi przychodów i rozchodów – odpowiadającą kwocie wykazanej straty;
 • dla Beneficjentów rozliczających się na podstawie karty podatkowej lub na ryczałcie – obliczoną jako skumulowany spadek przychodów ze sprzedaży;

oraz

c) w przypadku utrzymania przez Beneficjenta średniej liczby pracowników z wyłączeniem właściciela (średnie zatrudnienie) w okresie 12 pełnych miesięcy kalendarzowych od końca miesiąca kalendarzowego poprzedzającego datę złożenia wniosku o udzielenie subwencji finansowej, w stosunku do średniego stanu zatrudnienia (z wyłączeniem właściciela) w 2019 r., obliczanego jako średnia z liczby pracowników na dzień 31 grudnia 2019 r. oraz 30 czerwca 2019 r. na poziomie:

 • wyższym niż 100% – w wysokości dodatkowo 0% kwoty subwencji,
 • od 50% do 100% – w wysokości dodatkowo od 0% do 25% kwoty subwencji – proporcjonalnie do skali redukcji zatrudnienia według wzoru poniżej:

 • niższym niż 50% – w wysokości dodatkowo 25% kwoty subwencji.

Powyższe warunki podlegają badaniu na koniec 12 miesiąca kalendarzowego, licząc od pierwszego pełnego miesiąca kalendarzowego po dniu udzielenia subwencji finansowej.

Łącznie więc Beneficjent, który utrzymał co najmniej 100% poziom zatrudnienia oraz wykazał stratę gotówkową na sprzedaży większą niż 25% wartości subwencji, może zachować 75% kwoty subwencji w formie bezzwrotnej.

UWAGA! Na potrzeby badania warunków zwrotu subwencji finansowej brana jest pod uwagę średnia liczba pracowników (średnie zatrudnienie) w okresie objętym badaniem. W związku z tym nie ma konieczności utrzymywania dokładnie tych samych pracowników. Przykładowo Beneficjent może rozwiązać umowę z pracownikiem, a jednocześnie zawrzeć umowę z nowym pracownikiem. Liczba pracowników zatrudnionych u Beneficjanta nie ulega wówczas zmianie.

W wyjątkowych przypadkach Polski Fundusz Rozwoju może podjąć decyzję o zmianie warunków umorzenia dla Beneficjentów, których spadek przychodów ze sprzedaży wyniósł więcej niż 75%, mając na uwadze indywidualną sytuację danego Beneficjenta.

Kwota subwencji finansowej, która podlega zwrotowi, jest spłacana w 24 równych miesięcznych ratach, rozpoczynając od 13 miesiąca kalendarzowego przypadającego po dacie wypłaty subwencji.

Beneficjent może dokonać wcześniejszej spłaty subwencji finansowej po spełnieniu obowiązków wskazanych w umowie subwencji.

Z tytułu udzielenia subwencji finansowej nie będą pobierane odsetki z wyłączeniem odsetek za opóźnienie w spłatach.

NA CO NALEŻY PRZEZNACZYĆ OTRZYMANE PIENIĄDZE?

Beneficjent będzie uprawniony do wykorzystania otrzymanej subwencji na pokrycie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej.

Otrzymana przez Beneficjenta subwencja może zasadniczo stanowić pokrycie m.in. wynagrodzeń Pracowników, kosztów zakupu towarów i materiałów, kosztów usług obcych, bieżących kosztów obsługi finansowania zewnętrznego, kosztów najmu (lub innych umów o podobnym charakterze) nieruchomości wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej, wszelkich należności o charakterze publicznoprawnym, zakupu urządzeń i innych środków trwałych niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej, z wyłączeniem przeznaczenia środków na nabycie (przejęcie) w sposób bezpośredni lub pośredni innego przedsiębiorcy (zakaz akwizycji).

Otrzymana subwencja będzie mogła zostać wykorzystana na przedterminową spłatę kredytów do maksymalnej wysokości 25% wartości subwencji. W żadnym wypadku natomiast subwencja nie będzie mogła zostać wykorzystana w celu dokonania rozliczeń z podmiotami powiązanymi. Obowiązywał będzie całkowity zakaz przeznaczania środków z subwencji finansowej na jakiekolwiek płatności do właściciela oraz do osób lub podmiotów powiązanych z właścicielem przedsiębiorstwa. Ponadto subwencja nie będzie mogła służyć finansowaniu nabycia (przejęcia) w sposób bezpośredni lub pośredni innego przedsiębiorcy (obowiązywał będzie zakaz wykorzystania subwencji w celu akwizycji).

Szczegółowe warunki wsparcia finansowego oraz zobowiązania Beneficjenta określać będzie umowa zawarta przez PFR z Beneficjentem.

Umowa, która zostanie zawarta z Beneficjentem i która stanowić będzie podstawę otrzymania przez niego subwencji, będzie mogła określić inne, dodatkowe warunki rozporządzania otrzymaną subwencją. Ponadto ograniczenia takie mogą wynikać z innych umów, dokumentów i oświadczeń, które wiązać będą Beneficjenta (o czym Beneficjent zostanie poinformowany – co do zasady – przed otrzymaniem subwencji).

W JAKI SPOSÓB NALEŻY ZŁOŻYĆ WNIOSEK O WSPARCIE FINANSOWE?

Wniosek o wsparcie jest składany wyłącznie poprzez system bankowości elektronicznej banku biorącego udział w Programie na udostępnionym tam formularzu.

Wniosek może zostać złożony przez Beneficjenta zgodnie z zasadami reprezentacji bądź też inną osobę, która została należycie umocowana przez Beneficjenta do złożenia wniosku i zawarcia umowy subwencji, np. na podstawie pełnomocnictwa.

Po poprawnym wypełnieniu i podpisaniu wniosku zostanie wygenerowana umowa subwencji finansowej.

UWAGA! Lista banków współpracujących z PFR przy realizacji Programu jest dostępna na stronie internetowej https://pfrsa.pl/tarcza-finansowa-pfr/tarcza-finansowa-pfr-dla-mmsp.html#banki. Sprawdź, czy Twój bank przyjmuje wnioski o wsparcie finansowe, jeśli nie, możesz rozważyć założenie konta firmowego w banku realizującym ten projekt.

 CZY MOŻNA SIĘ ODWOŁAĆ OD NEGATYWNEJ DECYZJI?

W przypadku otrzymania decyzji o przyznaniu wsparcia w niższej kwocie niż wnioskowana Beneficjent będzie mógł złożyć odwołanie celu uzyskania pełnej kwoty wnioskowanego wsparcia, po wcześniejszym wyjaśnieniu zastrzeżeń wskazanych w informacji o powodach obniżenia kwoty wsparcia. Beneficjent ma możliwość złożenia nie więcej niż dwóch odwołań, przy czym pierwsze odwołanie może zostać złożone nie wcześniej niż 11 maja 2020 r.

W przypadku otrzymania negatywnej decyzji Beneficjent może złożyć nowy wniosek.

Jeśli potrzebujesz pomocy w sporządzeniu wniosku lub chcesz uzyskać więcej informacji, zapraszam do kontaktu z kancelarią -> formularz -> dane kontaktowe

Jeśli jesteś zainteresowany innymi artykułami i chcesz być na bieżąco ze wszystkimi ciekawostkami prawniczymi, zapraszam do polubienia i obserwowania mojej strony na facebooku -> Kancelaria Adwokacka Magdalena Tybor.

Źródło: http://www.pfr.pl/tarcza

Przeczytaj również:

Tarcza Finansowa 2.0 – najważniejsze informacje

Skorzystałeś z Tarczy Finansowej PFR? Pamiętaj o dostarczeniu dokumentów do 31.12.2020 r.!

Tarcza Finansowa 2.0 – kto otrzyma pomoc?

TARCZA FINANSOWA PFR DLA MIKROFIRM