Co zrobić, gdy kontrahent nie płaci za fakturę?

Jeśli minął już termin zapłaty wskazany na fakturze, a zwykłe upomnienia telefoniczne, czy też e-mailowe nie przynoszą skutku, w pierwszej kolejności należy skierować do nierzetelnego kontrahenta przedsądowe wezwanie do zapłaty.

O tym, jak przygotować przedsądowe wezwanie do zapłaty napisałam szczegółowo w artykule, do którego odsyłam -> https://kancelaria-ts.com/2020/05/21/jak-odzyskac-wplacona-zaliczke/.

Jeśli nasz klient w dalszym ciągu nie płaci za usługę, kolejnym krokiem powinno być skierowanie sprawy do sądu.

Jak pozwać nierzetelnego kontrahenta?

W zależności od charakteru sprawy, rodzaju dochodzonych należności, czy też zebranych dowodów, możemy wszcząć następujące postępowania sądowe:

 1. Postępowanie nakazowe;
 2. Postępowanie upominawcze;
 3. Postępowanie uproszczone
 4. Elektroniczne postępowanie upominawcze;
 5. Europejskie postępowanie nakazowe;
 6. Postępowanie zwykłe.

POSTĘPOWANIE NAKAZOWE

Kiedy można przeprowadzić postępowanie nakazowe?

Postępowanie nakazowe można wszcząć, jeśli posiadamy dokumenty, które wprost wskazują na fakty uzasadniające dochodzone przez nasz roszczenie.

Za dokumenty te uznawane są:

 1. zaakceptowany przez dłużnika rachunek;
 2. wezwanie dłużnika do zapłaty i pisemne oświadczenie dłużnika o uznaniu długu;
 3. weksel lub czek należycie wypełnionego, których prawdziwość i treść nie nasuwają wątpliwości.

Czym różni się postępowanie nakazowe od zwykłego?

Postępowanie nakazowe jest przeprowadzane znacznie szybciej niż postępowanie zwykłe, bowiem sąd orzeka na podstawie pozwu i dołączonych do niego dokumentów, bez wyznaczania rozprawy.

Co więcej, opłata od pozwu jest znacznie niższa.

Czy nakaz zapłaty można od razu skierować do komornika?

Co jest również bardzo istotne, nakaz zapłaty wydany w postępowaniu nakazowym w momencie jego wydania stanowi tytuł zabezpieczenia, który jest wykonalny bez nadawania mu klauzuli wykonalności. Oznacza to, że wierzyciel nie musi czekać na jego doręczenie dłużnikowi, a co więcej na jego uprawomocnienie się. Zaraz po wydaniu nakazu można skierować sprawę do komornika sądowego celem dokonania zabezpieczenia na majątku dłużnika. Jest to szczególnie istotne dla wierzyciela, który posiada wiedzę, że dłużnik może ukryć swój majątek.

Ile kosztuje postępowanie nakazowe?

Od pozwu w postępowaniu nakazowym pobiera się czwartą część opłaty. W celu obliczenia opłaty należy odnieść się do stawek określonych w postępowaniu zwykłym, w których opłata jest ustalana według wartości przedmiotu sporu:

 1. do 500 złotych – w kwocie 30 złotych;
 2. ponad 500 złotych do 1500 złotych – w kwocie 100 złotych;
 3. ponad 1500 złotych do 4000 złotych – w kwocie 200 złotych;
 4. ponad 4000 złotych do 7500 złotych – w kwocie 400 złotych;
 5. ponad 7500 złotych do 10 000 złotych – w kwocie 500 złotych;
 6. ponad 10 000 złotych do 15 000 złotych – w kwocie 750 złotych;
 7. ponad 15 000 złotych do 20 000 złotych – w kwocie 1000 złotych.

W sprawach o prawa majątkowe przy wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia ponad 20 000 złotych pobiera się od pisma opłatę stosunkową wynoszącą 5% tej wartości, nie więcej jednak niż 200 000 złotych.

Obliczając opłatę od pozwu w postępowaniu nakazowym, należy więc wskazane wyżej wartości podzielić przez cztery. Przykładowo, jeśli wartość przedmiotu sporu opiewa na kwotę 12.000,00 zł, opłata w postępowaniu nakazowym wyniesie 188,00 zł (750:4 ≈ 188,00 zł).

UWAGA! Opłata od pozwu nie może być niższa niż 30,00 zł.

POSTĘPOWANIE UPOMINAWCZE

Jak wygląda postępowanie upominawcze?

W postępowaniu upominawczym Sąd również wydaje nakaz zapłaty bez przeprowadzenia rozprawy. W postępowaniu tym nie ma ograniczeń dowodowych, tak jak w przypadku postępowania nakazowego. Ważne jedynie jest, aby roszczenie było roszczeniem pieniężnym i nie budziło wątpliwości.

Sąd nie wyda nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym, jeśli według treści pozwu:

 1. roszczenie jest oczywiście bezzasadne;
 2. twierdzenia co do faktów budzą wątpliwość;
 3. zaspokojenie roszczenia zależy od świadczenia wzajemnego.

Ile kosztuje postępowanie upominawcze?

Opłata od pozwu w postępowaniu upominawczym jest taka sama, jak w postępowaniu zwykłym. Wnosimy pełną opłatę, która jest uzależniona od wartości przedmiotu sporu i której wysokość została wskazana wyżej.

Czy nakaz zapłaty można od razu skierować do komornika?

Niestety w postępowaniu upominawczym nakaz zapłaty nie jest tytułem zabezpieczającym, jak to miało miejsce w postępowaniu nakazowym. Dopiero prawomocne orzeczenie sądu zaopatrzone w klauzulę wykonalności upoważnia do egzekwowania roszczenia przez komornika sądowego.

 POSTĘPOWANIE UPROSZCZONE

Kiedy jest postępowanie uproszczone?

Postępowanie uproszczone można wszcząć, o ile wartość dochodzonego roszczenia nie przekracza 20.000,00 zł, a w sprawach o roszczenia z rękojmi lub gwarancji – jeżeli wartość przedmiotu umowy nie przekracza tej kwoty.

W trybie uproszczonym nie można jednak rozpoznać spraw:

 1. należących do właściwości sądów okręgowych;
 2. małżeńskich i z zakresu stosunków między rodzicami a dziećmi;
 3. z zakresu prawa pracy rozpoznawanych z udziałem ławników;
 4. z zakresu ubezpieczeń społecznych, z wyjątkiem spraw wymienionych w art. 4778§ 2 k.p.c. i spraw o rentę.

Ile kosztuje postępowanie uproszczone?

Opłata od pozwu w postępowaniu uproszczonym jest taka sama, jak w postępowaniu zwykłym. Wnosimy pełną opłatę, która jest uzależniona od wartości przedmiotu sporu i którejh wysokość została wskazana wyżej.

ELEKTRONICZNE POSTĘPOWANIE UPOMINAWCZE

Szczegółowy opis dotyczący elektronicznego postępowania upominawczego został opisany w artykule, do którego odsyłam -> https://kancelaria-ts.com/2022/01/31/epu/

EUROPEJSKIE POSTĘPOWANIE NAKAZOWE

Jak odzyskać pieniądze od zagranicznego kontrahenta?

Europejskie postępowanie nakazowe daje nam możliwość ściągnięcia długu z zagranicy.

Warunkiem rozpoznania sprawy przez sąd według zasad uregulowanych w europejskim postępowaniu nakazowym jest uznanie sprawy za sprawę transgraniczną cywilną lub handlową. Oznacza to, że przynajmniej jedna ze stron musi mieć miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu albo siedzibę w państwie członkowskim innym niż państwo członkowskie sądu rozpoznającego sprawę.

Jakie sprawy nie są rozpoznawane w europejskim postępowaniu nakazowym?

W EPN nie są rozpoznawane następujące sprawy:

 1. skarbowe,
 2. celne,
 3. administracyjne,
 4. dotyczące odpowiedzialności państwa za działania i zaniechania przy wykonywaniu władzy publicznej

Ponadto nie są rozpoznawane sprawy dotyczące:

 1. praw majątkowych wynikających ze stosunków małżeńskich, testamentów oraz z zakresu dziedziczenia,
 2. upadłości, postępowań związanych z likwidacją niewypłacalnych spółek lub innych osób prawnych,
 3. postępowań pojednawczych, układowych oraz innego rodzaju podobnych postępowań,
 4. zabezpieczenia społecznego,
 5. roszczeń powstałych z zobowiązań pozaumownych, chyba że stanowią one przedmiot umowy między stronami lub nastąpiło uznanie długu bądź też dotyczą długów oznaczonych wynikających ze współwłasności majątku.

Ile kosztuje pozew w europejskim postępowaniu nakazowym?

Sąd krajowy zachowuje swobodę określenia kwoty opłat sądowych w europejskim postępowaniu nakazowym według sposobów przewidzianych przez prawo krajowe, pod warunkiem, że sposoby te nie są mniej korzystne niż w wypadku podobnych sytuacji podlegających prawu wewnętrznemu oraz że nie uniemożliwiają w praktyce ani nie czynią nadmiernie utrudnionym wykonywania praw przyznanych przez prawo Unii.

Oznacza to, że opłata jest uzależniona od tego, w jakim kraju będziemy dochodzić należności.

Ile wynosi honorarium adwokata za prowadzenie spraw o zapłatę?

Wynagrodzenie za reprezentację Klienta w sprawach windykacyjnych nie jest ściśle określone i może różnić się w zależności od charakteru sprawy, jej złożoności oraz wyboru kancelarii.

W przypadku standardowych spraw dotyczących ściągania długu, wynagrodzenie w naszej kancelarii zazwyczaj odpowiada minimalnym stawkom zastępstwa adwokackiego określonych rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości, które przedstawiają się następująco:

 1. Stawki minimalne wynoszą przy wartości przedmiotu sprawy:
  1) powyżej 1500 zł do 5000 zł – 900 zł;
  2) powyżej 5000 zł do 10 000 zł – 1800 zł;
  3) powyżej 10 000 zł do 50 000 zł – 3600 zł;
  4) powyżej 50 000 zł do 200 000 zł – 5400 zł;
  5) powyżej 200 000 zł do 2 000 000 zł – 10 800 zł;
  6) powyżej 2 000 000 zł do 5 000 000 zł – 15 000 zł;
  7) powyżej 5 000 000 zł – 25 000 zł.
 2. W sprawach rozpoznawanych w postępowaniu upominawczym, elektronicznym postępowaniu upominawczym, postępowaniu nakazowym oraz europejskim postępowaniu nakazowym stawki minimalne wynoszą przy wartości przedmiotu sprawy:
  1) powyżej 1500 zł do 5000 zł – 600 zł;
  2) powyżej 5000 zł do 10 000 zł – 1200 zł;
  3) powyżej 10 000 zł do 50 000 zł – 2400 zł;
  4) powyżej 50 000 zł do 200 000 zł – 3600 zł;
  5) powyżej 200 000 zł – 7200 zł.
  W przypadku skutecznego wniesienia sprzeciwu lub zarzutów opłatę ustala się na zasadach ogólnych.

Zachęcam do zapoznania się z ofertą windykacyjną.

Kancelaria świadczy usługi w zakresie stałej obsługi prawnej przedsiębiorców.

Ogólną ofertę skierowaną dla firm znajdziesz tutaj. Natomiast w celu przedstawienia spersonalizowanej oferty zachęcam do spotkania lub kontaktu z kancelarią.

Jeśli potrzebujesz pomocy lub chcesz uzyskać więcej informacji, zapraszam do kontaktu z kancelarią -> formularz -> dane kontaktowe

Jeśli jesteś zainteresowany innymi artykułami i chcesz być na bieżąco ze wszystkimi ciekawostkami prawniczymi, zapraszam do polubienia i obserwowania mojej strony na facebooku -> Kancelaria Adwokacka Magdalena Tybor.

Przeczytaj również:

Jakimi kosztami można obciążyć dłużnika?

Sposób na szybsze i tańsze postępowanie sądowe – czyli kilka słów o EPU

Jak odzyskać wpłaconą zaliczkę?

Spółka z o.o. stała się niewypłacalna? Odzyskaj należności od jej członków zarządu.