Sposób na szybsze i tańsze postępowanie sądowe – czyli kilka słów o EPU

Dzięki rozwojowi nowoczesnych technologii informatycznych, określone rodzaje spraw sądowych mogą zostać przeprowadzone w elektronicznym postępowaniu upominawczym (EPU), które wprowadza pewne udogodnienia i ułatwienia w postępowaniu cywilnym. Sprawy nieskomplikowane mogą zostać rozpatrzone w bardzo krótkim czasie, na posiedzeniu niejawnym, przy jednoczesnym obniżeniu opłat pokrywanych przez powoda.  Czasami jednak wybór tego rodzaju postępowania może przedłużyć rozpatrzenie sprawy.

Co to jest elektroniczne postępowanie upominawcze (EPU)?

Elektroniczne postępowanie upominawcze zostało wprowadzone do kodeksu postępowania cywilnego jako odrębne postępowanie, które jest rozpoznawane wyłącznie przez tzw. e-sąd, będący wydziałem cywilnym Sądu Rejonowego Lublin–Zachód w Lublinie, obejmującym swoją właściwością całą Polskę.

Elektroniczne postępowanie upominawcze charakteryzuje się przede wszystkim tym, że powód komunikuje się z sądem (tj. uczestniczy w postępowaniu cywilnym) za pośrednictwem drogi elektronicznej – nie musi zatem w ogóle stawiać się w sądzie, a co więcej, wszystkie pisma są przekazywane do Sądu elektronicznie zamiast tradycyjną drogą pocztową.

Jakie sprawy mogą być rozpoznawane w elektronicznym postępowaniu upominawczym?

W elektronicznym postępowaniu upominawczym dochodzi się wyłącznie roszczeń pieniężnych, w których stan faktyczny nie jest skomplikowany i nie wymaga przeprowadzenia postępowania dowodowego – przede wszystkim będą to roszczenia wynikające z niezapłaconych faktur, rachunków, umów, braku zwrotu zaliczki, nieopłaconego czynszu, itp.

UWAGA! W EPU jedynie opisujemy jakimi dowodami dysponujemy, nie ma natomiast możliwości przedłożenia ich wraz z pozwem.

W EPU nie jest możliwe dochodzenie roszczeń, które stały się wymagalne wcześniej niż 3 lata przed dniem wniesienia pozwu. Co również istotne, w elektronicznym postępowaniu upominawczym pozwany musi mieć miejsce zamieszkania w Polsce, bowiem Sąd ten nie doręcza korespondencji poza granicami kraju.

Jeśli nie spełniasz wymogów do wszczęcia elektronicznego postępowania upominawczego zachęcam do zapoznania się z pozostałymi możliwościami sądowego odzyskiwania długu -> https://kancelaria-ts.com/2023/03/03/kontrahent-nie-placi-za-fakture/.

Kto może wszcząć elektroniczne postępowanie upominawcze?

Pozew w elektronicznym postępowaniu upominawczym może złożyć osoba fizyczna będąca powodem lub działająca w imieniu powoda (pełnomocnik, przedstawiciel ustawowy, osoba reprezentująca itd.) posiadająca w systemie teleinformatycznym e-sądu aktywne konto użytkownika.

W tym celu konieczne będzie posiadanie certyfikatu kwalifikowanego wystawionego przez Kwalifikowane Centrum Certyfikacji lub zwykły podpis elektroniczny.

Ile kosztuje wniesienie pozwu w EPU?

Opłata sądowa od pozwu w EPU wynosi wynosi czwartą część opłaty od pozwu ustalanej na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, jednak nie mniej niż 30,00 zł.

Art. 13 [Opłata stosunkowa]

  1. W sprawach o prawa majątkowe pobiera się od pisma opłatę stałą ustaloną według wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia wynoszącej:
  • do 500 złotych – w kwocie 30 złotych;
  • ponad 500 złotych do 1500 złotych – w kwocie 100 złotych;
  • ponad 1500 złotych do 4000 złotych – w kwocie 200 złotych;
  • ponad 4000 złotych do 7500 złotych – w kwocie 400 złotych;
  • ponad 7500 złotych do 10 000 złotych – w kwocie 500 złotych;
  • ponad 10 000 złotych do 15 000 złotych – w kwocie 750 złotych;
  • ponad 15 000 złotych do 20 000 złotych – w kwocie 1000 złotych.
  1. W sprawach o prawa majątkowe przy wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia ponad 20 000 złotych pobiera się od pisma opłatę stosunkową wynoszącą 5% tej wartości, nie więcej jednak niż 200 000 złotych.

Oznacza to, że opłata sądowa w EPU jest czterokrotnie niższa niż w zwykłym postępowaniu sądowym.

Należy również pamiętać, że pozew może zostać skutecznie wniesiony wyłącznie wtedy, gdy uiszcza się należną od niego opłatę. Opłaty dokonuje się elektronicznie, jednocześnie z wniesieniem pozwu.

W jaki sposób sąd rozstrzyga sprawę? Czy strony są wzywane na rozprawę?

Sprawy w elektronicznym postępowaniu upominawczym sąd rozpoznaje na posiedzeniu niejawnym. Oznacza to, że Sąd nie wyznacza żadnych rozpraw, a sprawa zostaje rozstrzygnięta wyłącznie w oparciu o pozew i przedstawioną w nim argumentację. Jeśli Sąd uzna, że twierdzenia co do faktów nie budzą wątpliwości, wyda nakaz zapłaty, który następnie zostaje doręczony pozwanemu. Natomiast w przypadku braku podstaw do wydania nakazu zapłaty Sąd umarza postępowanie.

Czy strona ma wgląd do akt sprawy?

W trakcie całego postępowania strony mają pełny wgląd do akt postępowania prowadzonych w ich sprawie. Sprawy widoczne są na koncie użytkownika zarejestrowanym na stronie e-sadu. Istnieje możliwość wydruku przeglądanych dokumentów.

Czy dłużnik otrzymując nakaz zapłaty może się od niego odwołać?

Pozwanemu przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu, którego wniesienie powoduje, że nakaz zapłaty traci moc w całości – nie ma znaczenia to, czy zarzuty są zasadne, bowiem Sąd na tym etapie postępowania ich nie analizuje i musi umorzyć elektroniczne postępowanie upominawcze o ile tylko pozwany dochował wszystkich warunków formalnych. Wniesienie sprzeciwu oznacza więc, że powód chcąc dochodzić swego roszczenia, jak również zwrotu kosztów procesu poniesionych w elektronicznym postępowaniu upominawczym, zmuszony jest ponownie wytoczyć powództwo w zwykłym postępowaniu procesowym.

UWAGA! Jeżeli w ciągu 3 miesięcy od dnia wydania postanowienia o umorzeniu elektronicznego postępowania upominawczego powód wniesie pozew przeciwko pozwanemu o to samo roszczenie w postępowaniu innym niż elektroniczne postępowanie upominawcze, skutki prawne, które ustawa wiąże z wytoczeniem powództwa, następują z dniem wniesienia pozwu w EPU. Na żądanie stron sąd, uwzględni koszty poniesione w elektronicznym postępowaniu upominawczym.

Prawomocność nakazu zapłaty – co dalej?

 Termin do wniesienia sprzeciwu wynosi 2 tygodnie od dnia doręczenia pozwanemu nakazu zapłaty wraz z pozwem. Jeśli w tym czasie pozwany nie zaskarży orzeczenia, staje się ono prawomocne. Po uprawomocnieniu się nakazu wydanego w elektronicznym postępowaniu upominawczym elektroniczna klauzula wykonalności nadawana jest przez Sąd z urzędu. W przeciwieństwie do zwykłego postępowania powód nie musi więc składać odrębnego wniosku o doręczenie odpisu nakazu zapłaty zaopatrzonego w klauzulę wykonalności.

Po uzyskaniu tytułu wykonawczego powód może wszcząć postępowanie egzekucyjne i skierować sprawę do komornika sądowego. Tak uzyskany tytuł wykonawczy można samodzielnie wydrukować i przesłać do organu egzekucyjnego, bądź wszcząć postępowanie również drogą elektroniczną.

Czy warto zrezygnować ze zwykłego postępowania procesowego na rzecz EPU?

Elektroniczne postępowanie upominawcze na pewno ma wiele zalet, a przede wszystkim należy do nich zaliczyć uproszczony tryb (tj. prowadzenie postępowania „bez wychodzenia z domu”), szybkość rozpoznania sprawy (zazwyczaj jest to kwestia kilku tygodni zamiast miesięcy) oraz obniżenie kosztów.

Niestety jest też „druga strona medalu”, bowiem w przypadku, gdy pozwany złoży sprzeciw od tak wydanego nakazu zapłaty – pozew należy złożyć ponownie, ale już w zwykłym postępowaniu. Oznacza to, że ostatecznie powód musi uzupełnić wniesioną wcześniej opłatę, przedstawić przed Sądem wszystkie dowody oraz czekać na rozpoznanie sprawy w zwykłym postępowaniu procesowym. Ostatecznie rozstrzygnięcie sprawy ulegnie więc przedłużeniu.

Zachęcam do zapoznania się z ofertą windykacyjną.

Kancelaria świadczy usługi w zakresie stałej obsługi prawnej przedsiębiorców.

Ogólną ofertę skierowaną dla firm znajdziesz tutaj. Natomiast w celu przedstawienia spersonalizowanej oferty zachęcam do spotkania lub kontaktu z kancelarią.

Jeśli potrzebujesz pomocy lub chcesz uzyskać więcej informacji, zapraszam do kontaktu z kancelarią -> formularz -> dane kontaktowe

Jeśli jesteś zainteresowany innymi artykułami i chcesz być na bieżąco ze wszystkimi ciekawostkami prawniczymi, zapraszam do polubienia i obserwowania mojej strony na facebooku -> Kancelaria Adwokacka Magdalena Tybor.

 

Przeczytaj również:

Jakimi kosztami można obciążyć dłużnika?

Co zrobić, gdy kontrahent nie płaci za fakturę?

Dobrowolne poddanie się egzekucji jako zabezpieczenie przyszłych roszczeń

Dłużnik uciekł z majątkiem, a egzekucja okazała się bezskuteczna. Czy możemy odzyskać utracone mienie?

Spółka z o.o. stała się niewypłacalna? Odzyskaj należności od jej członków zarządu.

Jak odzyskać wpłaconą zaliczkę?